என் நண்பனும் நானும் – 7

(Latest Tamil Sex Stories - En Nanbanum Naanum 7)

Raja 2014-03-26 Comments

Latest Tamil Sex Stories – 3 VATHU VAARAM KUDE IL NALLA KUTH THINAAR.ADUTHTHA VAARAM VELAIKKU SEARTHU VEDUVAAR SANTH THOSAMAAGAP PO ENTRAR.NAANUM SANTH THOSAMAGA URUKKU SELLA BUS STOP IL CIGARET ADITHTHUK KONDU NENTREEN.APPOTHU ORU THATHTHA [PERIYAVAR AGE 65 KU MEIL ERUKKUM] EN ARUGU IL VANTHTHAAR.THABBI VA BENJILA UKKAARALAAM ENTRAAR.NAAN CIGARETTAI

(நீங்களும் உங்கள் கதையை எங்களுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள் . எங்கள் தளத்தில் பதிவு(Register)செய்து உங்கள் கதையை எழுதவும்) . தயவு செய்து பெரிய கதையாக எழுதவும் . கதையை இங்கும் அனுப்பலாம் : [email protected]

இந்த கதையை எழுதியவர் : kamal durai

1

ANAITHTHU VETTU ETHUKKU ENTREEN.ELLOORUM UNNAI ORU MAATHIRI PAARKKI RAARGAL. MUTHA LIL BENJI IL UKKAARU OOM ENTRU ENAI KAI PETETHTHU UKKAARA VAITH THAAR.AVARAY ENNAK KUTH THERIUM.2 PAIYANGAL VELI NAAT TEL VEELAI PAKKE RAARGAL.AVARUDAIYA MANAIVIUM PAIYAN GALEN KULANTH THIYAI PAARTH THUK KOOLA VELI NAATTIL ERUKKIRAAR.EN OORUKKU PAKKATHTHU UUR.SELA SAMAYAM EN UURUKKUM VARUVAAR.AAL PARP PATHARKKU ALAGAGA ERUPPAAR.NEENDA THADI KONJAM KUNDAGA ALAGA ERUPPAAR.ENNAI URASIYAPADI UKKAAR NTHTHU ORU KAIYAI BENJIL MEEL VAITHUK KONDU EN APPAVIN PEYARAI SOLLI AVAR PAIYAN THANEE ENTRAAR.AAMAAM ENTREEN.YARI PARTHTHU VETTU VARUKKIRAAI ENTRAAR.VIVARAMAGA SONN NEEN.VELAI EPPOTHU KEDIKKUM ENTRAAR.ADUTH THA VAARAM ENTREEN.SARI ANTHTHA SAR UNNAI KUNDI ADITH THAARA ENTRU METHU VAGA KETTAAR.NAAN UDANEE KOOVATH THUDAN ENNAP PAARTH THAAL APPADIYA THERIETHU ENTREEN.THABI KOVAP PADAATHE UN KUDIYA THOTTUP PAAR ENTRAAR.THOTTUP PAARTH THEEN.EERA MAAGA ERUNTH THATHU.ENAKKU AVAMAANAMAI POI VETTATHU.UNNAI ELLOORUM PARKKI RAAR GAL ENTRUTHAN UKKAARA SONNEEN ENTRAAR.APPADIYE UKKANTH THU ERUNTH THEEN.BUS VANTHTHATHU.2 PERUM EERAI OORU SETTIL AMARNTHOOM.ENKKUM AVARE TIKKAT EDUTH THAAR.BUSSIL ENNAI URASIYA PADI UKKARTHTHU ERUNTHAR.ENAKKU AVAMAANA THTHIL ENNA SEIVATHU ENTRE THERIYA VELLAI.EN STOP VANTHTHATHU.ERANGA ELUNTHTHEEN.KAIYAP PEDITHTHU UKKAAR.NAMMA 2 PERUM EN VEETTUKKU POGALAAM EPPADIYE PONAAL UN NANBARGAL PAARTHTHU VEDUVAARGAL ENTRAAR.NAANUM AMAITHIYAGA UKKAARNTHEN.BUSSEL ERUNTHTHU ERANGI AVARUDAN VEETTU PONEEN.PERIYA VEEDU.ULLE PONATHUM ENAKKU VESTTI KUDUTHTHU MUTHALLA UN PENT,JATTIYA THUVAITHU VETTU KULI ENTRAAR.KULITHTHU VETTU VANTHTHEN.AVARE PANT JATTIYA KAYAP POTTU VANTHTHAAR.KUDIKKA TEE KODUTHTHAAR.AVAR VESTTI MATTUM KATTE ERUNTHTHAR.NENJIL NERAIYA MUDI.VELLAI THADI,SUPPARA ERUNTHAAR.ENNAI

2

URASINAARPOL UKKARNTHU TEE KUTHTHAAR.THABI VELAIYAP PATHI KAVALAI PADAATHE.EPPO UN SELAUKKU PANAM THANEE NAAN THARUGIREEN.EPPAM VEENDU MAANAALUM ENNIDAM KEEL.ENNUDAIYA PHONE NUMBAR ENTRU ELUTHI EN SART PAAKKATTIL VATHTHAAR.VAIKKUM POTHU EN MAARBAI LESAGA TACH SEITHU KAIYAI EDUTHTHAAR.ELUNTHTHU SENTRU PARSIL ERUNTHTHU RS 200 EDUTHTHU EN PAAKKATTEL VAITHTHAAR.SATTAIYA KATTI VEDU ENTRU AVARE EN SATTAIYA KATTENAAR.EN KAIYAI EDUTHTHU VATTIKKUL VETTAAR.MUDIYAGA ERUNTHTHATHU.KAI VAITHU THADAVINAAL KOTTAI PERUSAGA COCANET SAISEL ERUNTHTHATHU.KOTTAI VALU VALUPPAGA ERUNTHATHU.NEERAIYA MUDI ERUNTH THATHU.SUNNI KAIL KEDAITH THATHU.NALLA THADETHTHU PATHI MOTTUDAN [NUNITH THOOL] ERUNTHTHATHU.MOTTAI LESA THADAVINEEN.SANTH THOSAMAGA SEREETHTHAAR.NAANUM AVAMAANATH THAI MARANTHTHU SAGAJA NELAKKU VANTHTHEEN.VELI NAATTU PANAM EPPA VENA PANAM THARUKGEREEN ENGIRAAR.ENI ENAKKU NALLA NEERAMTHAN NU SANTH THOSAM.ENE EVARAI VEDAK KUUDAATHU ENTRU NENAITH THUK KONDEE SUNNIYAI UM KOTTAIYAI UM THADAVI KODUTHTHEEN.AVARU MUGATHTHULA SEREPPU.AVAR ENNAI ANAITHTHUK KONDU SOBAAVIL SAINTH THU ERUNTHAAR.KOTTAIYA PARKKA AASAIYA ERUNTHTHATHU.VESTTIYA AVUTHU NERVAANA MAAKKINEEN.VEKKAP PATTU ENNAI PAARTHTHU SERETHTHAAR.EN KANNATH THIL MUTHTHA METTAAR.THAADI, MEESAI KUTHTHIYA THU.KOTTAI PALA PALANNU ERUNTH THATHU.KAIGALAAL KOTTAIYA SUTHTHI THADAVI VETTEEN.NAAN KEELE UKKANTHTHU KOTTAIYA NAKKINEEN.NAKKA NALLA VALU VALUNNU ERUNTHTHATHU.VAI PODA SUNNIYA RATHTHEEN. NERAIYA MAIRGA LUKKU NADUVE SUNNI ERUNTH THATHU.VAI VAITHTHU SUNNIYA UUMBINEEN.KUNJAM KONJAMAGA TEMBA RAANATHU.10 NEMEDATHTHI NALLA TEMBA RAANATHU.NALAA THADITHTHU 6 INCH NEE LAM ERUNTHTHATHU.NAAN ELUNTHU AVAR KUNDIYADIKKA VASATHIYA SOOBAA VIL KUNENTHU KAALAI VERITHTHU PADUTHTHUK KONDEEN.THATHTHA EN KUNDI OOTTAIYA KONJAM ECHIYA THUPPI OOTTAILA THADAVI SUNNIYA ULLA THALLUNGA ENTREEN.ATHE POOL SEITHAR.SUNNI ULLE POGA VELLAI.NAANE OIL EDUTHU VANTHU OVAR SUNNI IL OIL POTTU URUVI VETTU KONJAM OIL LAI OVAR KAIYA UTHTHI EN OOTTAILA THADAVI SUNNIYA ULLEE VEDUNGAL ENTREEN.EPPO PULUKKUNNU ULLEE PONATHU.KUNDI LEESA VALITHTHATHU.AVARUKKU SANTHTHOSAM.10 NEMEDAM AATTINAAR.KAMALU KAAL VALEKKETHU BET ROOM KKU POOLAAM VAA ENTRAAR.NAAN KATTI LEL KUPPURA PADUTHTHU EN SUNNIKKU KEELE 2 THALAYANI VATHTHU KAALAI VERITHTHU KUNDIYA THUKKI PADUTHTHUK KONDEEN.SUNNI YA ULLE VETTU ENMUTHUGIL PADUTHTHUK KONDU KUTHTHINAAR.NALLA SALAP SALAP PUNNU NALLAA KUTHTHINAAR.20 NEMIDAM KUTHTHI NAAR.KANJIA ULLEEYE KATTI VETTAAR.APPADIYE PADUTHTHU VETTAAR.SUNNIYA SAPPI SUTHTHAM SEITHEEN.15 NEMEDAM KALITHTHU KAMALU EPPATHAN MUTHAL MURIYA KUNDE ADITHTHU ERUKKEREEN.PUNDAIYAI VEDA KUNDI OOTTAI NALLA ERUKKU.VAARAM ORU MURAI ENKKU KUNDI KODU ENTRAAR.ENKKUM ORU AASAI UNGA GUNDE NALLA PERUTHTHU ALAGA ERUKKU.UNGALA NAAN KUNDI YADIKKALAAMAA ENTREEN ATHUK KENNA EPPAVE ULLE VEDUNNU KUPPARA PADUTHTHUK KONDDAAR.EN SUNNIYA AVAREE AATTI VETTAAR.TEMBARANATHU.KAALAI VERITHTHU OOTTAI LAKONJAM ECHI THADAVI ULLE VETTEEN.PULUK KUNU ULLEE PONATHU.NALLA KUTHU THUNNU KUTHTHINEEN.AA AA AA ENTRAAR.SERITHU NEERATHTHI KAJIYA KONDILA VETTEEN.AVARUKKU SANTHTHOSAM. EPPADI THATHTHA ERUNTH THATHU ENTREEN. KUNDEK KULLA SUUDA KANJI THERIKKUM POOTHU

3

SUUPPARA ERUNTHTHA THUDA ENTRAAR.ENI MEEL ENNAI THATHTHA ENTRU KUPPIDA THEE. ENGGU NAANUM NEEIM THAAN EREKKE ROAM.ATHANAAL ENNAI NANBA ENTRU KUPPEDU ENTRAAR.DAI NANBAA ENTREEN.SERITHTHUK KONDE SUPPARDA NANBAA ENTRAAR ENAKKU SANTH THOSAM.HOMO SEX PANNI NAAL VAYASU VETHTHIYAASAM GEDAIYAATHU.NAMAKKU PDETHTHA MAATHI KUPPEDA LAAM.ENAI PERUSUNGA LATHTHA KUNDE ADIKKA SET PANNANUM.APPANTHTHAN EN KUNDE IL ROMBA NEEM VETTU KUTHTHU VAARGAL.NAANUM AVARGAL KUNDELA KUTHTHALAAM PANAMUM KEDAIKKUM VELAIKKU POGAAMALE PANAM PAARK KALAAM ENTRU NENAITH THUK KONDUDE NANBAR RAMAIYA KOTTAIYA THADAVEK KONDU ERUNTH THEEN.ENAKKUM SUGAMA ERUNTHATHU.NANBAMUM SUGAMA KUNDE ADETHTHA ALUPPIL THUNGGENAAAAR.THOTARUM,,,,,,, Orinaserkai Latest Tamil Sex Stories

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top