வீட்டு சாவீயை மரந்த அம்மா – 1

(VEEDU SAAVIYAI MARANTHA AMMA 1)

p.peter 2014-11-06 Comments

sex stories in tamil முதல் அனுபவம், முதல் கட்டுரை, முதல் நடந்த சம்பவம், ஏன்னுடைய பெயர் நாகர்கோவில் பீட்டர் வயது 22,ஏடை 80,,சிரு வயதில் வீலையாடீ கொண்டு இருக்கும் பொது ஆடு,மாடு ஒல் பொடுவதை பார்பென் ,அதிலும் ஆன் அடு பென் அட்டீன் புண்டையைய் நக்கும் பொது ஒரு உனர்ச்சீ எனகுல் எர்படும் அது சுகமாய் இருக்கும்.அந்த சுகத்தீலய ஏன்னுடைய காம்ம் வலர்ந்தது.இப்படீ இருக்க நான் +1 படீக்கும் பொது நன்பன் உதவீயல் ஒலு படங்கலை பார்தென்,நாட்கல் பொக பொக இன்செஸ்ட் படங்கலை கதைகலை பார்தென் படீத்தென்,இப்படீ ஏல்லாம் எங்கு நடகும் என்டு மனதுகுல் சிரீப்பேன்.

(நீங்களும் உங்கள் கதையை எங்களுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள் . எங்கள் தளத்தில் பதிவு(Register)செய்து உங்கள் கதையை எழுதவும்) . தயவு செய்து பெரிய கதையாக எழுதவும் .

இந்த கதையை எழுதியவர் : p.peter

ஒரு நால் நான் அம்மா மட்டும் வீட்டீல் இருந்தோம் ,அம்மா சமயலுக்கு காய்கரீகலை எடுத்து வய்த்தர்,,தீடீர் ஏன்டு சரீகுல் ஏதொ வீலுந்து வீட்ட்டு பீட்டர் வா என்டு,அம்மா சரீயை அவீல்து உதரீனார்கல்,,நான் அப்பொது அம்மா வைய் பார்தென்,,ஜக்கெட் &பாவடை ஒடு காட்சீ அலீத்தர்கல்,அம்சமான் பெரிய முலை,தர்புசனி அலவீல் வயரு அதீன் நடுவில் 10 இன்ச் குன்னை வாங்கும் அலவீல் பெரிய தொப்பில் ,என்னுடைய 2 கன்கலும் அதை அனுபவீத்த்து,ஒரு நீமீடம் நீனைவு வண்தவனய்,அம்மா ஜக்கெட் உல்ல் பல்லி இருகுது என்டைன் ,உடனை அம்மா ஜக்கெட் கலத்தீ பல்லிய்ய் ஏடு என்டு கருப்பு நீர பீரவுக்குல் முலை தீமீரீயது,,முலை காம்பு மட்டும் 2 இன்ச் இருக்கும், ஏனுடைய கையை வைத்து அம்மாவீன் வலது முலைய்ய் தொட்டென்,, முதல் முரை ஒரு மங்கைய்ன் முலை யை தொடுகிண்டென்,,அதுஉம் அம்மா முலை,,,,,தீடீர் என்டு அம்மா சீகிரம் பலியை எடு என்டர்கல் ,நான் ஒரை அமுகுக்காய் ப்ரா ஒடு சேத்து அம்மா முலய்யை அமுக்கி பலியை எடுதன் ,பல்லீ இரந்து வீட்ட்து ,அம்மா உனக்கு வார பொர பொண்ட்டீ பாவம் எண்டு சொல்லீ வீட்டு பொனர்கல்,நான் என் மனதுகுல் சீரீதேன்,,அன்டு மட்டும் 4 தடவை கைஅடீத்தேன்,,ஆம் என்னுடைய அம்மா பொயர் ஜாய்,,வயது 44,,,மொலயும் ,சுத்தும்,சும்மா தல,தல ,எண்டு இருக்கும்,,,இந்த சம்பவம் நட்த்தீல் இருந்து அம்மா வை முலுமையக அனுபவிக்க வேண்டும் என்ட ஆசை வந்த்து

என்னுடைய face book friends ,கேட்டார்கல் உன்னுடய அம்மா வை உன் அப்பா ஒக்கீரா எண்டு, நான் இல்லை என்டைன்,,அப்படீ என்டல் உன் அம்மா கண்டிபாக ஒரு வரீடம் ஒலு வாங்குவல்,அடை கண்டு பீடீ என்டார்கல்,,,,,,கண்டீபாக என்னுடய அம்மா அப்பட்டீ இருக்க மாட்டல் ,எண்டு மனதுகுல் நீனைதேன்,,,,நான் b.a முடீத்து விட்டு வைலை தேடுகின்டேன்,,பக்கது விட்டு அங்கீல் எங்க்கு ஒரு work இருக்கு interview பொகசோன்னர்,,நானும் 10 மனீக்கு எல்லம் கிலம்பி bustant பொய்விடன்,,அங்கு பொன பீரகு தான் ஞாபகம் வந்த்து ஃபொன் எடுக்க மரந்து வீட்டேன் என்டு,உடனடீயாக 1 கிலோ மீட்டர் ஒடி வீட்டுக்கு வந்தேன் ,விடு பூட்டீ கிடந்த்து,,நான் பக்கது வீட்டீல் பொய் அம்மா எங்கே பொனர்கல் என்டு ,,அவர்கல் அம்மா சந்தைக்கு பொனதக சொனர்கல்,,,வீடு புட்டீ இருடாலும் ,வேலீயே ஒரு சாவீ இருகும்,,அடை எடுத்து துரந்து உல்லே பொனேன்,,அங்கு என்னுடைய ரூம்ல் இருது சத்தம் கேட்து,,,என்னுடய ரூம் முலுமையக முடி இருகாது ,மேலே sheet தான் பொடபட்டு இருகும்,,எனவை ரூம் குல் எட்டீ பாத்தேன்,,,அங்கு நான் பார்த்த காட்சீ ,,,ஐயா,,,,,,,என்னுடைய அமாவை பக்கது வீட்டு அங்கில் ஒத்து கொண்டு இருதர்,,,,ஜாய் சத்தம் பொடு என்டு ஒத்தார்,,அம்மாவும்,,ஜ்,ஷ்,ச்,ச்,ஹ்,க்ஷ்,ஃஸ்ஃஸ்ஃஸ்ஃஸ்,,என்டு முனகீனால்,,ஏல்லாம் சரீயாக சேய்த அம்மா வேலீயை இருந்த வீடூ சாவீயை மரந்து வீட்டால்.நான் உடனை அங்கு இருந்து வேலீயை வந்து வீட்டேன்,,,,,,,,interview முடீத்து வீட்டு வருவது பொல்வந்தேன்,,,,அம்மா interview எப்படீ இருந்த்து என்டு கொட்டர்கல்,,நான் சூப்பர் என்டன்,,அம்மா உடனை பக்கத்து வீட்டு அக்கா சொன்னார்கல்,,வீட்டுகு வந்தாய் என்டு,,,நான் ஆம் ஃphone எடுக்க மரந்து வீட்டேன் ,,ஆதான் வந்தேன் என்டு சொன்னேன்,,,எடுத்தீய என்டார்கல்,,நான் வீட்டு குல்லை வந்தேன்,,அங்கு அங்கீல் உங்கலுகு interview ,நட்த்தீ கொண்டு இருதார் ஆதான்,,பொய் வீட்டன் என்டன்,,,,,,,,,,,

அம்மா உடனை அலுது வீட்டல்,,,நான் ஒன்டும் சொல்லாம்ல் பொய் வீட்டேன்,,,1 மனீக்குர் கலீத்து அம்மா வீடம் பொய் இது எத்துனை நால் நடக்குடு என்டு கேட்டேன்,,,அம்மா அலுதர்கல்,,,உடனை அம்மா என் காலீல் வீலுந்து ,,தயவு சேது யாரீடம்மும் சொல்லாதே,,இனீ இப்படி சேய்ய மாட்டன் என்டர்கல்,,,,,,நான் உடனை அம்மா என்னா சேயீரீஙக என்டு,,எலும்ப சொன்ன்ன்,,,அம்மா எலுந்தர்கல்,,,நான் அம்மா வீடம் என்னுடன் ஒரை தடவை படுங்க நான் யாரீடமும் சொல்ல மாட்டன்,,என்டன்,,,அம்மா முரைத்து பார்தர்கல்,,,நான் சொன்ன்ன்,,2 நால் இருக்கு நல்ல think panuga,,தீங்கல் காலை என்னுடன் படுக்க வேண்டும்,இல்லை என்டல்,,நான் தீங்கல் இரவு அப்பவீடம் சொல்லுவன் என்டேன்,,,,,,2 நாலும் அம்மா சொகமக இருந்தர்கல்,,,தீங்கல் வந்த்து,,,நான் காலைல் வேலீயை பொய் 3 முலம் பூ வாங்கீ வந்தேன்,,9 மனீக்கு பொய் அம்மாவீ டம் இந்த பூவை வைத்து வீட்டு என்னுடய ரூம் கு வந்தால் உங்கலுகு சம்மதம் ,இல்லை என்டால்??????? சொல்லீ வீட்டு என்னுடய ரூம் கு வந்தேன்,,,,,

நான் ஜட்டீ ஒட அம்மாவீன் வருகை காக் காத்து இருதேன்,,,10 நீமீடம் கலீத்து அம்மா தலைஇல் பூவைத்து வத்தர்கல்,,,,ஒன்டும் சொல்லாமல்,,சரீயை நலுவ்வீட்டர்கல்,,நான் கட்டீலீல் இருதன்,,,என் மீது அப்படீயை சாய்ந்தர்கல்,அப்படீயை அம்மா யை கட்டீ பீடீத்து,,,மைத்தைய்ல் படுக்க வைதன்,,என்னுடய நாக்கை வைத்து அம்மாவீன் காதை நகீனைன்,,,,அம்மாவீன் உதடுக்கு முத்தம் கொடுதன்,,,அம்மா வீடம் அம்மா உனக்கு வீருபம் இல்லை என்டல் வேண்டாம் நான் யாரீடம்மும் சொல்ல மாட்டேன் என்டேன்,,நல்லவன் பொல நடீக்காதே என்டு என்னை கட்டீ பீடீத்து,,வாயொடு வாய் வைத்து முத்தம் தண்தால்,,,,2 நாக்கும் மூட்டீ மொதீயடு ,,எச்சீலை மார மார குடீத்தொம்,,,,,ஜக்கெட் ஒட அம்மா வீன் மொலயை அமுக்கீன்ன்,, அம்மா ஷ்ச்ச்ச்ஷ்ச்ச்ஷ்ஷ்ஹ்ச்,,,என்டு சத்தம் பொட்டார்கல்,,,,,அம்மா உன்னுடய மொல பால் வேனும் என்டன்,,,சீரு வயதில் எப்படீ தந்தீயொ அதெ பொல் வேண்டும் என்டேன் ,அம்மா சீரீத்தால்,,மடீயீல் வந்து படு என்தால்,,நான் பொய் படுத்தேன்,, ஒர் வலது மொல ஜக்கெட் கலத்தீனால்..மொலை என்னுடைய வாயீன் அருகே வந்த்து,,உடனே நாக்கால் கவ்வீ மொலை காம்பை சுப்பீனேன்,,மொலயை கடீத்தேன்,அம்மா கன்னை முடி சுகத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருந்தால்,,பால் குடீத்து கொண்டே அம்மாவீன் ஜாக்கேட் பரா வை கலத்தீனேன்,,,இட்து மொலயை கையை வைத்து கசகீனேன்,,அம்மா பாத்துட வலீக்குது என்டால்,,நான் அம்மாவீன் கையை பீடீத்து என் குன்னை மீது வைத்தென்,,ஜட்டீ ஒடு என் குன்னையை கசக்கினால்,,,,நான் அம்மாவீன் பால் குடங்ட்கலை அவல் மடீயீல் படுத்து கசக்கீன்னேன்,,பூ மனமும் பொன் மனமும் பொதையை அதீகமாகீனது,,,அம்மாவை படுக்க போட்டு அம்மா மீது படர்தென்,,அம்மா வீன் கையை துக்கீ அக்குலை நக்குனேன்,,,அம்மா ச்ச்ச்ம்ம்ம்ம்,,இஷ்,இஷ்,,,என்டு முனங்கீனால்,,அம்மா தோப்பீல் குல் நாக்கு பொட்டேன்,,,அவலை கேட்டீ பீடீத்து மேத்தைல்,,உருண்டேன் ,,

என்னுடைய ஜட்டீ கலத்தீ அம்மாவீடம் என் குன்னையை காட்டீனேன்,,அவல் அதை கையீல் பீடீத்து அட்டீனால்,வாயீல் குடுத்தேன் வாங்க மருத்தால்,,மருபடீயும் வாய் ஒடு வாய் பதீத்து முத்தம் குடுத்தென்,,மேதுவாக பாவாடை நாட வை அவீல்தேன்,அம்மா ஜட்டீ பொடவீல்லை அம்மா வீன் குண்டீயை அமுகீனேன் ,,,அம்மாவீன் புண்டயை அருகீல் சேன்டு பார்தேன்,ஓரு பேன்னீன் அந்தரங்தை முதல் தடவை பார்கீரேன்,,அம்மாவீன் புண்டை மீது முடீகல் அதீகமாக பரவீ இருந்த்து,,புண்டை முடீகலை என் கையல் கோதீ வீட்டேன்,,புண்டையை மனத்தீனேன்,,தீடீர் என்டு புண்டையை கவ்வீனேன் ,,அம்மா அங்கும் இங்கும் துல்லீனால்,,அம்மாவீன் புண்டையை நக்கீ,நக்கீ,,உரீஇன்சீ,,குடீத்தேன்,,2 வீரலை வீட்டு புண்டையை குடைந்வந்தேன்,,,புண்டை முடீகலை,,கடீத்து எடுத்தேன்,,என் குன்னை அம்மா வீன் வாய்யீல் பட வைத்து ,அம்மாவீன் புண்டையை குடைந்தேன்,,அம்மாயும் தீடிர் எண்டு என் குன்னையை வாயீல் எடுத்து சப்பீனால்,,அம்மா முலுமையாக சேய்ய அவலுக்கு வசடீயாக படுத்தேன்,,,அம்மா என் குன்னையை வாயீல் வாங்கீ சப்ப,,அவல் தலை முடீகலை கொதீ வீட்டேன்,,,,வேரீபீடீத்தவல் போல் அம்மா என் குன்னையை சப்பீனால்,,அம்மாக்கு இவ்வலவு ஆசைய என்டு ,,,சுகம் தாங்க முடீயாமல் என் வீந்தை அம்மவீன் வாயீல் அடீத்தேன்,,அம்மா

Comments

Scroll To Top